tungyen3 2/18/2024 12:34:38 AM

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuSO4 dư.
(b) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch KOH.
(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch KHSO4.
(d) Cho NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2 (tỉ lệ mol 1 : 1).
(e) Cho kim loại Al dư vào dung dịch HNO3 loãng (phản ứng không sinh ra chất khí).
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là
A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.